خبرهايي كه تيتر يك نمي شوند

January 31, 2006 12:43 AM

نه اينكه باورش سخت باشد. خبر ها را كه بخواني پيش خودت ?كر مي كني مگر توقع ديگري داشتي ؟ اما براي مني كه هميشه به تئوري چمدان هاي پر از دلارى كه عده اي در ايران علم كردند خنديده ام و جوك برايش ساختم كمي هشدار دهنده است. مخصوصا كه اين بار  محا?ظه كارهاى ايران ماجرا را علم نكرده اند. خود دولت آمريكا به آن اذعان كرده. البته جريان مربوط به ايران نمي شود. دست كم ?علا.

يك سند محرمانه پنتاگون كه سال 2003 به امضاي دانلد رامس?لد وزير د?اع آمريكا رسيده سه چهار روزيست كه لو ر?ته. نام اصلي اين سند كه بر اساس قانون آزادي اطلاعات آمريكا-البته هنوز هم با سانسور و حذ?ياتي قابل توجه -منتشر شده راهكار عمليات اطلاعاتيست يا Information Operation Road Map (از اين معادل نقشه راه اصلا خوشم نمي آيد).  اين سند 78 ص?حه اي با  توصيه هايي مشخص از دولت مي خواهد توانايي هاي ارتش را با است?اده از ?رصت هاي جديدي كه تكنولوژي و ابتكارات علمي در اختيار مي گذارد  در سه سه زمينه ا?زايش بدهد : جنگ الكترونيك، عمليات رواني و عمليات امنيتي. در اين ميان به عمليات رواني توجه ويژه اي شده چرا كه نويسندگان سند آن را اساس توانايي ارتش آمريكا مي دانند. معاون برنامه ريزي پنتاگون ، نمايندگاني از ستاد مشترك، ?رماندهي عمليات ويژه و د?تر شخص وزير د?اع از جمله كساني هستد كه بر تهيه اين سند نظارت داشته اند . بر اساس تعري? ارتش امريكا عمليات رواني هرگونه عمليات برنامه ريزي شده براي رساندن اطلاعات دست چين شده به مخاطبان خارجي است با هد?  تاثيرگذاري بر احساسات ، انگيزه ها ، اهدا? ، استدلال ها و ر?تار مخاطب كه ا?راد ، سازمانها، گروه ها و دولت هاي خارجي را شامل مي شود.

  اين ها كلمات شسته ر?ته ايست كه در اين گزارش آمده اما?هم معناى واقعي آن دست كم با توجه به شواهدى كه گا? هاي آمريكا در جنگ عراق داده به هيچ وجه دشوار نيست - نمونه اين گا? ها را كمي پايين تر ميآورم- حتي از عنوان بخش هاى سانسور شده اين سند مي شود حدس زد كه جريان از چه قرار است. بخش هاى حذ? شده يكي Offensive Cyber Operation  (عمليات تهاجمي سايبر)   و ديگري هم Computer Network Attacks   (حمله به شبكه هاي كامپيوترى)  است . اگر چه اين سو وآن سو در نشريات آمريكايي كه مخال? جمهوي خواهان هستند گزارش هاي تاييد نشده اى درباره رد پاى شركت هاى غول پيكر ?عال در عرصه ا?كار عمومي يا  Public Relation ديده مي شود كه  مدعي اند اين شركت ها  در آستانه جنگ در عراق و پس از با انعقاد قرارداد با پنتاگون و  CIA به مخال?ين سياسي صدام حسين پول پرداخته اند تا ا?كار عمومي را براي جنگ در عراق آمده كنند اما تنها  يك مورد با اذعان يك ژنرال امريكايي در عراق تاييد شد و كارش به جاهاي باريك كشيده شد . سال گذشته بعد از يك گزارش روزنامه لوس آنجلس تايمز و جنجالي كه در پي آن در كاخ س?يد و پنتاگون درگر?ت نهايتا تاييد شد كه ارتش آمريكا با امضاي قراردادي با يك شركت تازه كار به نام Lincoln Group   به طور غير مستقيم و از طريق كارمندان اين شركت به روزنامه هاي عراقي پول مي داده كه صدها خبر و گزارش را به ن?ع  خود و سياست هايش منتشر كنند. اين شركت در سايتش مي گويد كه حدود 200 كارمند در خاورميانه و آسياى ميانه دارد و از ?عاليت خود در كشورهايي چون ا?غانستان ، لبنان ، ازبكستان ، اندونزي و كلمبيا نام مي برد و مدعي ست كه با آميزه اى منحصر به ?رد از روابط عمومي ، تبليغات، بازاريابي ، علم اقتصاد! و رسانه ها در كشورهاي پر چالش و در حال گذار به مشتريان بين المللي اش راهكارهاى بومي ارائه مي كند. شاهكارتر از اين واقعا خودش است!

در هر حال از آنجا كه در آمريكاظاهرا  ?قط آمريكايي ها مهمند جنجالي كه كاخ س?يد را در پي اين ماجرا درگير كرد اول به دليل مبلغ كلاني بود كه مديران اين شركت از پنتاگون مي گر?تند  . جزييات اين قرارداد نامحدود صد ميليون دلاري را مي توانيد در سايت پنتاگون ببينيد . دليل دوم هم اين بود كه بر اساس قانون دولتمردان آمريكا حق ندارند مردم آمريكا را هد? پروپاگاندايي قرار بدهند كه براى تحقق اهدا? آمريكا در كشورهاي خارجي انجام ميشود . البته براي مخاطب خارجي مستحب هم هست و بسيار توصيه شده كه در سند مذكور هم مشخص است. در حالي كه در مورد ?عاليت هاي شركت Lincoln در عراق جريان به اين صورت بوده كه خود ا?سران آمريكايي اين گزارش ها را به انگليسي مي نوشته اند و به شركت مي داده اند و كارمندان محلي شركت ترجمه مي كردند و الي آخر. و البته لو ر?تن وب سايت هاي سياسي كه ظاهرا در مسائل سياسي آ?ريقا و منطقه بالكان ?عال بوده اند  و مشخص شد كه توسط پنتاگون ارائه مي شوند را هم اضا?ه كنيد به اين ?هرست .

اينها البته كه مشت نمونه خروار است اما در هر حال   علاقه روز ا?زون ايراني ها به اينترنت  در كنار سياست هاىآنچناني  اطلاع رساني (يا نرساني!) حكومت ايران ، اين عبارات سند وزارت د?اع را هشداردهنده مي كند: نويسندگان توصيه مي كنند كه وب سايت هايي براى پيشبرد اهدا? استراتژيك آمريكا در كشورهاي هد? راه اندازي شود و البته اضا?ه مي كند كه اين وب سايت ها بايد توسط شخص سوم هايي اداره شوند كه براي مخاطب خارجي  نسبت به آمريكايي ها معتبرترند .

?علا مخم جوش آورده. بامزه اش اين است كه ?ردا در ايران به جاى اصلاح سياست هاي اطلاع رساني مملكت برمي دارند دوباره هرجاي ديگري را هم كه تخته نيست تخته مي كنند. همين آمريكايي ها اين همه كارهاى آنچناني مي كنند اما باز هم اجازه مي دهند چنين اسنادي منتشر بشود!

   

noosha foroohar | 12:43 AM | Comment(s)(1)