« زندگى طرح است | ص?حه اصلی | دو زنه »

ب?رماييد

May 22, 2006

ساعت 11 شب گذشته باشد ودر خيابانى خيس قدم بزني و ن?ست كمتر از يك ساعت به اول خرداد مانده هنوز هم بخار كند. امشب ، حتي براي يك امشب هم كه باشد حس مي كنم زندگي هنوز تر است و تازه. و من هنوز شانزده ساله ام.

بخيل هم نيستم. مى‌توانيد درشادى شانزده سالگي ام شريك شويد  

noosha foroohar | 02:56 AM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟


Remember personal info?