« دست ?روش | ص?حه اصلی | حكايت آن ا?مل كه مي خواست آوانگارد باشد »

روشن سر!

October 28, 2005

امشب زيادي روشن سر بودم! آنقدر ?ك زدم درباره مسئله اسرائيل و ?لسطين (صدقه سر ?رمايشات جناب رييس جمهور) كه ك? كردم. مثلا اينكه تا وقتي از اين مسئله ،از دو طر? (مسلمانها و يهودي ها و البته دوستان نو محا?ظه كارشان در آمريكا) است?اده مذهبي مي شود، قضيه تا ابد ،حل نشده، كش نخواهدآمد؟

هر كسي از اين پشم تا به حال براي خودش كلاهي با?ته. كشورهاي عرب كه آهسته آهسته به راه آمده اند. قطر رسما با اسرائيل وارد معامله شده. پاكستان كه مثلا مهد بنيادگرا هاست دولتش مشغول سنجش ?شار خون مذهبي هاي كشور است تا اگر آب و هوا خوب بود اسراييل را به رسميت بشناسد و از آن طر? مردم ما هم به جز عده قليلي آنقدر از هر چه كه دولت روي آن انگشت گذاشته ?راري اند كه ككشان هم نمي گزد در كرانه باختري چه مي گذرد؟ كشورهاي غربي هم كه تكلي?شان با لابي اسراييل مشخص است. مي ماند يك چند تا گروه حامي حقوق بشر كه صدايشان به جايي نمي رسد. گاهي گداري هم اعضايشان در نوار غزه اي ،جايي ،يا زير تانك مي روند يا گلوله مي خورند. چند تا اسراييلي كشته مي شوند،و در عوض چند ده تا ?لسطيني. و البته براي محكم كاري خانه هايشان هم خراب مي شود. وهمچنان دوره مي كنند شب را و روز را، هنوز را!

احتمالا هيچ كس حوصله سخنراني شنيدن آن هم با اين موضوع كه اين روزها از در و ديوار راديو تلويزيون ايران چكه مي كند ، ندارد. بنا براين بقيه را مي گذارم براي بعد.در هر حال من و آن كسي كه مشتركا مشغول خوردن سر هم بوديم كه ادامه بحث را به بعد موكول كرديم.

البته اين ها همه بعد از ديدن ?يلم "سيماي زني در دور دست" علي مص?ا در سالن موسسه هنرهاي معاصر لندن بود. و البته جر و بحث درباره سينماي ايران و اينكه كارگردان ها  يا تهيه كننده هاي ايران بايد يا نبايد  بايد نگاهي هم به بازار كشورهاي همسايه داشته باشند براي ?روش ?يلم هايشان . راستي علي  مص?ا   بي غلط و روان انگليسي حر? مي زد كه خوب بود. مثل ?يلمش كه بعد درباره ش مي نويسم.

*براي آنها كه روشن سر يادشان نيست: عروسكي بود در يك تئاتر عروسكي براي كودكان با يك لامپ روشن توي سرش، اگر چه نمي دانم انتخاب اين شخصيت ربطي به سياستهاي ضد روشن?كري تلويزيون ايران داشته يا نه!

*براي آنها كه ربط روشن?كري و مسئله اسراييل و ?لسطين را متوجه نمي شوند: بر خلا? ام القراي اسلام كه بي شك مملكت ما باشد، در ممالك ?رنگي اين بحث، موضوعي ايدئولوژيك و مخصوص حزب اللهي ها نيست. مسئله روشن?كرهاو ?عالان حقوق بشر است . و ما در كجاي اين جهان ايستاده ايم ؟ بله؟

| 03:35 AM

 

نظرخواهی

خوب خود جناب آلو تون در پي نوشت دوم به اين مسئله كه مشكل اسراييل و ?لسطين در جهان مثل ايران ما يك موضوع ايدئولوژيك نيست كه بدلايلي كه خوب اشاره كرده ايد از چشم مردمان به عنوان آرمان نظام و در نتيجه بسيار نادلچسب بنمايد. ولي نمي دانم چرا خودت نيز مثل خيلي ديگر از ما كه به همه مسايل خيلي داخلي نگاه مي كنيم (حتي مسايل بين المللي) و با ارز پوزش بايد بگويم مثل رئيس جمهور مغز نخدي مان چنان سخن رانده اي و پنبه ي اين داستان كذايي را زده اي كه زبانم لل در حد روشن?كران داخلي ضد نظام ا?ول نموده اي. اميد وار بودم تو نيز مثل خيلي از مدا?عان حقوق بشر با ديدي انساني به قضيه نگاه كني نه سياسي. مگر نه اينكه در ماجرا هاي گوناگون نقض حقوق بشر در ايران از همان مدا?عان نه چندان كاره اي در جهان طلب استمداد مي كنيم؟ يك با م و دو هوا (مثل حكومت گران) كه نمي شود!

ارسال شده توسط: behrooz در ساعت November 1, 2005 07:39 PM

Excellent! I enjoyed reading your material. my parents didnt told me about it: http://www.institutions.org.uk , Greedy, Beautiful, Standard nothing comparative to Memorizing thins that excited you at 14 , Coolblooded Tournament becomes Collective Gnome in final my parents didnt told me about it

ارسال شده توسط: Jeremy Drake در ساعت November 18, 2005 06:06 AM

hey! i liked your site very much! substances that cure you: http://www.nhm.ac.uk/info/history/build.html , Superb is feature of Big Chair black girls on their mission , Small is feature of Central Player substances that cure you

ارسال شده توسط: ian ford در ساعت November 19, 2005 06:01 AM

نظر شما چيست؟


Remember personal info?