« December 2011 | صفحه اصلی | February 2012 »

گروهی این گروهی آن پسندند

January 6, 2012 01:46 PM

می‌دانی که باید برگردی زمین، به «هوش» بیایی. اگر مقاومت کنی و بی خیال دردی که از برخوردت با زمین حس می‌کنی بشوی داستانی است و اگر تسلیم شوی و آرام روی تخت فرود بیایی داستان دیگری است. اصل قصه فرود آمدن است که از آن چاره‌ای نیست. 


masoome naseri | 01:46 PM | Comment(s)(0)