« زاییدن | صفحه اصلی | دریا »

That's how it goes

October 23, 2011 11:35 PM


مه از روی رودخانه بلند شده و تپه‌ها و خانه‌ها را در خود پیچیده است. لئونارد کوهن روی صحنه‌ است. 
And everybody knows that you're in trouble
Everybody knows what you've been through
From the bloody cross on top of Calvary
To the beach of Malibu
Everybody knows it's coming apart
Take one last look at this Sacred Heart
Before it blows
And everybody knows

پنجره را باز می‌کنم. مه وارد می‌شود. روی صحنه می‌پیچید. لئونارد کوهن در مه می‌خواند. 

Everybody knows, everybody knows
That's how it goes
Everybody knows
Oh everybody knows, everybody knows
That's how it goesEverybody knows
Everybody knows

آهنگ تمام می‌شود. فقط من برای کوهن دست می‌زنم. کلاهش را از سرش برمی‌دارد، لبخند می‌زند، پشت می‌کند به من. 
پنجره را باید ببندم. پیرمرد اگر سردش شود شاید دیگر نخواند. 


masoome naseri | 11:35 PM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟


Remember personal info?