« نفش ساسی مانکن در انتخابات | صفحه اصلی | شیخ و همراهان »

مرگ در طبیعت آدم است اما

May 1, 2009 11:27 PM


یک نوحه قدیمی هست که می گوید: دختر بدرالدجی امشب سه جا دارد عزا، گاهی می گوید حسن گاهی حسین گاهی رضا.
این نوحه مخصوص آخر ماه صفر است. وقتی که اربعین امام حسین و شهادت امام حسن و امام رضا با هم مقارن می شوند.

 دهخدا می گوید منظور از دختر بدرالدجی(ماه تاریکی) حضرت زهرا است.
 گاهی روز و روزگار آدم همین طور، مانند روزگار دختر بدرالدجی می شود. آدم می ماند به کدام غصه اش گریه کند. 
امروز چنین روزی بود مثلا. آن بخش از عزاهای عمومی اش می شود این که صبح چشم باز کنی و قبل از چک کردن آب و هوای لندن، گوگل ریدرت خبر مرگ بپاشاند به صبح.

 آدم ها می میرند، مرگ طبیعی است اما مرگ آدم هایی که دوست شان داریم برای ما طبیعی نمی شود. مرگ طبیعی است اما آدم هایی که دوستشان داریم دفعه اولشان است که می میرند برای همین مرگ شان طبیعی نمی شود.

یکی شان همین سید رضا حسینی است که جانش پیر بود و خسته اما دلمان نمی خواست چنان که طبیعت اقتضا می کند بمیرد. 

نوشته بودم یک بار که رضا سیدحسینی تلخ بود مثل چای، اما مثل همان چای تلخ صبحگاهی حضورش دلچسب بود.
 رضا سید حسینی از أدم های بسیاردان روزگار ما بود که تعدادشان دارد هر روز کمتر و کمتر می شود. 
چه فایده دارد که بنویسم قدرش را نمی دانستیم که افاقه نمی کند این افسوس. کسان دیگری هم هستند به قد و بالای دانش سید حسینی که قدرشان را نمی دانیم و به قول مادرم، "دور از جان" هم فقط یک تعارف است. 

تا مرک یک آدم حسابی دیگر، خدا به عزاداران رضا سید حسینی و صادرکنندگان پیام های تسلیت، صبر جمیل عطا کند. آنها که از دولت، نخوتش را گرفته اند و مردم داری اش را نه. وگرنه رضا سید حسینی که به قول خودش، به زور کتابهای خودش زنده بود.masoome naseri | 11:27 PM

 

نظرخواهی

دختر بدر الدجی امشب سه جا دارد عزا گه می گوید پدر گاهی حسن گاهی رضا بدر الدجی لقبی برای حضرت محمد است.

ارسال شده توسط: رامین در ساعت May 3, 2009 11:28 PM

نظر شما چيست؟


Remember personal info?