« خبرنگارها و جاسوس‌ها | صفحه اصلی | دنیایی که دیده نشود تغییر نمی‌کند »

من این شعر را سانسور کرده‌ام

January 22, 2009 07:37 PM

من این شعر را سانسور کرده‌ام
شعری که تو در آن برقصی که قابل انتشار نیست
اما محض اطلاع
بند اولش درباره آن سفرمان با قطار جنوب بود
نوشته‌ بودم که چطور شد من پرهیز شرعی‌ام را شکستم
نوشته بودم تو کی عقلت را از پنجره قطار پرت کردی،
در بیابانی که فرصت نکردیم اسمش را به خاطر بسپاریم

من این شعر را سانسور کرده‌ام
شعری که من و تو در آسانسورش تنها بمانیم که قابل انتشار نیست

بیا پشت ردیف این کلمه‌ها به نفس نفس بیفتیم از سکوت
و بگذاریم "نظام اخلاقی حاکم بر جامعه" از این شعرخالی از بوسه و نوازش کیف کند
و پشت دیوار کلمه‌ها بپوسد

من این شعر را سانسور کرده‌ام
اما تو می‌دانی در کدام بند من تو را...
در کدام ردیف تو مرا را ...

...............................................
"نظام اخلاقی حاکم بر جامعه" را از کافه پیانو برداشتم 

masoome naseri | 07:37 PM