« بیا تو فقط بیا تو! | صفحه اصلی | به درک که بهاره! »

زمان

March 21, 2007 01:31 PM

?قط برای کم کردن روی خودم است که پیش از اینکه از دنیا بروم اینجا می نویسم که اینک موج سنگین گذر زمان است که بر من می گذرد ?قط، وگرنه در من سکوت ممتد همچنان ادامه دارد.گیریم هشتاد و پنج بشود هشتاد و شش!

masoome naseri | 01:31 PM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟


Remember personal info?