« حالم بده حالم بده! | صفحه اصلی | غرور ملی »

فیلم دیدن به سبک ایرانی

April 9, 2006 01:53 AM

نسخه فیلم کوهستان بروک بک را که می دیدم این هشدار به صورت زیرنویس از زیرش رد می شد که:

this viewing copy is provided for awards consideration only and is not for public presentation!

masoome naseri | 01:53 AM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟










Remember personal info?